Poszukiwana firma nadzorująca budowę obwodnicy Rusinowa w ramach drogi krajowej nr 22

Zachodniopomorski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) jest w trakcie procesu wyboru firmy, która będzie odpowiedzialna za nadzór nad realizacją projektu budowy obwodnicy Rusinowa. Projekt ten obejmuje odcinek drogi głównej ruchu przyspieszonego o długości około 4,5 kilometra, położony na wschód od Rusinowa, będący częścią drogi krajowej numer 22.

GDDKiA niedawno zapoznała się z ofertami zgłoszonymi w ramach przetargu na budowę tej obwodnicy. Pięć firm wyraziło zainteresowanie kontraktem, a wszystkie złożone propozycje mieszczą się w granicach budżetu wyznaczonego przez GDDKiA. Najmniej kosztowna oferta, przedstawiona przez Budimex, opiewa na kwotę niecałych 55 milionów złotych.

Obecnie urzędnicy ogłosili kolejny przetarg. Tym razem poszukują podmiotu, który będzie sprawował kontrolę nad przebiegiem projektowania i wykonania robót związanych z budową obwodnicy oraz zarządzał umową dotyczącą tego projektu. Przewidziany czas trwania umowy to 53 miesiące. Oferty mogą zgłaszać zainteresowane firmy aż do 15 marca, przy czym termin związania ofertą to 90 dni.

W procesie wyboru firmy wykonującej zadanie, GDDKiA będzie brała pod uwagę przede wszystkim cenę (60% wagi oceny – im niższa cena, tym więcej punktów), ale także jakość realizowanych prac (26% wagi) oraz doświadczenie kadry konsultanta (14%). Firma, która zdecyduje się na udział w przetargu, musi uiścić wadium w wysokości 24 tysiące złotych.